Úhrada poplatkov v materskej škole

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 zo  dňa 28.09.2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2022.
Zákonom č. 390/2011 Z.z. boli v zákone č .245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené ustanovenia § 28, 114,140 a141, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2012.

Zákonný zástupca uhrádza poplatok Zariadeniu školského stravovania. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len stravné) a z príspevku na režijné náklady (ďalej len réžia).

a) Výška stravného na jedno jedlo určuje finančné pásmo podľa veku stravníkov – 3tie finančné pásmo detí predškolského veku.

1.deň

Desiata Obed Olovrant Spolu
0,50 1,20 0,40 2,10 / deň
0,50 1,20 0,00 1,70 / deň bez olovrantu

V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou a písomnom oznámení formou zápisného lístku na stravovanie môže zákonný zástupca od začiatku nasledujúceho mesiaca uhrádzať poplatok za desiatu a obed.

 

b)Výška príspevku na režijné náklady je 14,-€ / mesiac na jedlo pre deti v materskej škole.

  Stravné Režijné náklady Spolu
20 dní 2,10x 20 dní=42,00 € 14,00 € 56,00 € / mesiac
20 dní bez olovrantu 1,70x 20 dní=34,00 € 14,00 € 48,00 € / mesiac

 

Uhrádza sa paušálne za 20 obedov mesačne vo výške 56,00 €  na účet  SK07 0200 0000 0041 3563 9053, v poznámke s uvedením mena dieťaťa.

Preplatky dostanú zákonní zástupcovia na účet 1 krát ročne v mesiaci september, po ukončení školského roka, t.j. po 31.8.

Vedúca výdajnej školskej jedálne zodpovedá za správnosť a evidenciu poplatkov, za kvalitu a kvantitu  stravy  podávanej  dieťaťu  a dodržiavanie  všetkých predpisov a zásad  HCCCP ( Plán správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení). 

Stravovanie zabezpečuje:

Tomáš Meszároš – PINO s.r.o., Farského 14, 851 01 Bratislava