OZNAM o ZÁPISE DO MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025 si môžete

Stiahnuť TU: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2024

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (originál). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Termín odovzdávania žiadostí:

od 13. mája do 14. mája 2024 v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti pre MŠ a dovŕšili päť rokov do 31.8.2024

2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

3. deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky do 31.08.2024

Ostatné podmienky prijatia detí do materskej školy:
4. dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy
5. dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného ÚPSVaR
6. dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši vek 3 roky
7. deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
8. deti, ktoré majú trvalé bydlisko v MČ Bratislava – Rača aspoň s jedným zákonným zástupcom
9. deti, ktoré nie sú prijaté v inej materskej škole MČ Bratislava – Rača
10. dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ

11. dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Aktualizované:  05.03.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2% pre Rodičovské združenie pri MŠ Barónka 17, 831 06 Bratislava.

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme, že nám pomáhate vytvoriť krásny, funkčný a podnetný priestor pre naše Barónčatá a deti z EP Rínok, nielen finančne, ale aj Vašou osobnou pomocou a účasťou na brigádach.

 

I tento rok sa na Vás obraciame s prosbou pomôcť nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním

2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

• skvalitnenie vybavenia školy

….a prispejú tak ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu životu v našej materskej škole

 

Tlačivo nájdete v šatni detí a na našej webstránke, príp. kliknutím na link:

Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete priniesť do materskej školy a my ho doručíme na príslušný Daňový úrad, príp. tak môžete urobiť sami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt darujte deťom 2%

Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy touto formou – Vašim finančným príspevkom prispievate k ich skvalitneniu.

♥ V MENE DETÍ VÁM VŠETKÝM ĎAKUJEME ♥

 

Aktualizované:  30. január 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PREVÁDZKA MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Počas Vianočných sviatkov bude prevádzka našej materskej školy prerušená

od 25.12.2023 do 05.01.2024 vrátane.

Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok

8.januára 2024.

Aktualizované:  26. november 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodičia!

Od pondelka 4.9.2023 sa začína  nový školský rok

Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 17:00 hod.

 

Treba priniesť do mš:

*odovzdať triednej učiteľke: Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti dieťaťa_2023

* papučky – podpísané

* do skrinky náhradné oblečenie (nohavičky/slipky, tričko, tepláčiky) – podpísané

* pyžamko – podpísané.

 

Organizácia:

  • rodič prichádza do MŠ ráno so svojim dieťaťom do 8:00 hod.
  • pri vstupe do šatne detí vyhľadá triedu svojho dieťaťa podľa zoznamu uvedeného pri vstupe do triedy
  • rodič pri vstupe do šatne detí použije návleky
  • dieťaťu prezuje papučky
  • dieťa odprevadí do príslušnej triedy triednej učiteľke, ktorá mu vopred pridelila skrinku (označenie na vonkajšej, príp vnútornej strane dvierok skrinky)
  • do skrinky odloží dieťaťu potrebné veci
  • odovzdá dieťa triednej učiteľke
  • v priestoroch MŠ sa rodič nezdržuje, iba nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa

 

Nezabudnite si úsmev a dobrú náladu.

Tešíme sa na Vás!

 

Aktualizované:  29.august 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stretnutie rodičov novoprijatých detí od 04.septembra 2023

Elokované pracovisko Rínok

Úvodné stretnutie rodičov novoprijatých detí do MŠ Barónka, EP Rínok, ul. Františka Kubu č.6, Bratislava sa uskutoční

dňa 28.augusta 2023 (pondelok) v čase podľa doručenej pozvánky v priestoroch materskej školy.

 

Aktualizované:  14. august 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznam o prijatí prihlášok do MŠ.

Ku dňu 31.máj 2023 naša materská škola prijala v celkovom počte 156 Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŚ na školský rok 2023/2024. Z celkového počtu prijatých Žiadostí je možné prijať cca 20 detí.

Písomné Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 31.júna 2023.

Aktualizované:  02. jún 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA

 

MŠ v prevádzke v obmedzenom režime – náhradná MŠ: od 3.7.2023 do 28.7.2023

MŠ ZATVORENÁ: od 31.7.2023 do 31.08.2023

 

Náhradná MŠ Cyprichova ul.: od 31.7.2023 do 23.8.2023

 

Poplatok za školné počas letných mesiacov je vo výške 85€/mesiac (VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021)

 

Aktualizované:  05. máj 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZMENA – Poplatky v MŠ od1.1.2023

Deti absolvujúce  povinné predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšili vek 5 rokov – až 6 ročné):

1. ,,ŠKOLNÉ“ – sa neuhrádza!!!

2. STRAVNÉ 56 €/ mesačne- IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci za každé dieťa. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku. Do poznámky uviesť: meno dieťaťa.

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 20 €/mesačne –  IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008.  Do poznámky uviesť: meno dieťaťa, členský poplatok.

 

Deti, ktoré neabsolvujú ešte povinné predprimárne vzdelávanie (3 – 5 ročné)

1.a ,,ŠKOLNÉ“57 € / IBAN: SK65 0200 0000 0016 3584 9651  mesačne do 10. dňa v mesiaci

1.b ,,ŠKOLNÉ“ počas letných prázdnin 85 € / IBAN: SK65 0200 0000 0016 3584 9651

2.   STRAVNÉ 56 € / IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku.

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 15 € / IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008. Do poznámky uviesť: meno dieťaťa, členský poplatok.

 

Aktualizované:  1. január 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________