Milí rodičia!

Od pondelka 4.9.2023 sa začína  nový školský rok

Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 17:00 hod.

 

Treba priniesť do mš:

*odovzdať triednej učiteľke: Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti dieťaťa_2023

* papučky – podpísané

* do skrinky náhradné oblečenie (nohavičky/slipky, tričko, tepláčiky) – podpísané

* pyžamko – podpísané.

 

Organizácia:

 • rodič prichádza do MŠ ráno so svojim dieťaťom do 8:00 hod.
 • pri vstupe do šatne detí vyhľadá triedu svojho dieťaťa podľa zoznamu uvedeného pri vstupe do triedy
 • rodič pri vstupe do šatne detí použije návleky
 • dieťaťu prezuje papučky
 • dieťa odprevadí do príslušnej triedy triednej učiteľke, ktorá mu vopred pridelila skrinku (označenie na vonkajšej, príp vnútornej strane dvierok skrinky)
 • do skrinky odloží dieťaťu potrebné veci
 • odovzdá dieťa triednej učiteľke
 • v priestoroch MŠ sa rodič nezdržuje, iba nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa

 

Nezabudnite si úsmev a dobrú náladu.

Tešíme sa na Vás!

 

Aktualizované:  29.august 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pomôžte nám získať športový park v našej Rači.

Podporte našu mestskú časť vyplnením hlasovacieho formulára, môžme tak mať svoj K Park na skok!

https://www.kauflandpark.sk/

 

Majte svoj K Park na skok! | Kaufland

 

Aktualizované:  21. august 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stretnutie rodičov novoprijatých detí od 04.septembra 2023

Elokované pracovisko Rínok

Úvodné stretnutie rodičov novoprijatých detí do MŠ Barónka, EP Rínok, ul. Františka Kubu č.6, Bratislava sa uskutoční

dňa 28.augusta 2023 (pondelok) v čase podľa doručenej pozvánky v priestoroch materskej školy.

 

Aktualizované:  14. august 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznam o prijatí prihlášok do MŠ.

Ku dňu 31.máj 2023 naša materská škola prijala v celkovom počte 156 Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŚ na školský rok 2023/2024. Z celkového počtu prijatých Žiadostí je možné prijať cca 20 detí.

Písomné Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 31.júna 2023.

Aktualizované:  02. jún 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA

 

MŠ v prevádzke v obmedzenom režime – náhradná MŠ: od 3.7.2023 do 28.7.2023

MŠ ZATVORENÁ: od 31.7.2023 do 31.08.2023

 

Náhradná MŠ Cyprichova ul.: od 31.7.2023 do 23.8.2023

 

Poplatok za školné počas letných mesiacov je vo výške 85€/mesiac (VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021)

 

Aktualizované:  05. máj 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM o ZÁPISE DO MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2023/2024 si môžete

Stiahnuť TU: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2023

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2023.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (originál). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Termín odovzdávania žiadostí:

od 15. mája do 17. mája 2023 v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ a dovŕšili päť rokov do 31.8.                   2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné podmienky prijatia detí do materskej školy:
3. dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy
4. dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši vek 3 roky
5. dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného ÚPSVaR
6. deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
7. deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
8. dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ

9. dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Aktualizované:  13. marec 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2% pre Rodičovské združenie pri MŠ Barónka 17, 831 06 Bratislava.

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme, že nám pomáhate vytvoriť krásny, funkčný a podnetný priestor pre naše Barónčatá, nielen finančne, ale aj Vašou osobnou pomocou a účasťou na brigádach.

 

I tento rok sa na Vás obraciame s prosbou pomôcť nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním

2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

• skvalitnenie vybavenia školy

….a prispejú tak ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu životu v našej materskej škole

 

Tlačivo nájdete v šatni detí a na našej webstránke, príp. kliknutím na link:

Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete priniesť do materskej školy a my ho doručíme na príslušný Daňový úrad, príp. tak môžete urobiť sami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt darujte deťom 2%

Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy touto formou – Vašim finančným príspevkom prispievate k ich skvalitneniu.

♥ V MENE DETÍ VÁM VŠETKÝM ĎAKUJEME ♥

 

Aktualizované:  31. január 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZMENA – Poplatky v MŠ od1.1.2023

Deti absolvujúce  povinné predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšili vek 5 rokov – až 6 ročné):

1. ,,ŠKOLNÉ“ – sa neuhrádza!!!

2. STRAVNÉ 56 €/ mesačne- IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci za každé dieťa. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku. Do poznámky uviesť: meno dieťaťa.

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 20 €/mesačne –  IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008.  Do poznámky uviesť: meno dieťaťa, členský poplatok.

 

Deti, ktoré neabsolvujú ešte povinné predprimárne vzdelávanie (3 – 5 ročné)

1.a ,,ŠKOLNÉ“57 € / IBAN: SK65 0200 0000 0016 3584 9651  mesačne do 10. dňa v mesiaci

1.b ,,ŠKOLNÉ“ počas letných prázdnin 85 € / IBAN: SK65 0200 0000 0016 3584 9651

2.   STRAVNÉ 56 € / IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku.

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 15 € / IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008. Do poznámky uviesť: meno dieťaťa, členský poplatok.

 

Aktualizované:  1. január 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVÁDZKA MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Počas Vianočných sviatkov bude prevádzka našej materskej školy prerušená

od 23.12.2022 do 05.01.2023 vrátane.

Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok

9.januára 2023.

 

Aktualizované:  30.november 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí rodičia!

Od pondelka 5.9.2022 sa začína  nový školský rok

Prevádzka materskej školy je od 6:30 – 17:00 hod.

 

Treba priniesť do mš:

*odovzdať triednej učiteľke: Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti_od 15.8.2022

* papučky

* do skrinky náhradné oblečenie (nohavičky/slipky, tričko, tepláčiky)

* pyžamko – podpísané.

 

Organizácia:

 • rodič prichádza do MŠ ráno so svojim dieťaťom do 8:00 hod.
 • pri vstupe do šatne detí vyhľadá triedu svojho dieťaťa
 • pri vchode dezinfekcia rúk
 • rodič pri vstupe do šatne detí použije návleky
 • dieťaťu prezuje papučky
 • dieťa odprevadí do príslušnej triedy triednej učiteľke, ktorá mu pridelí skrinku
 • do skrinky odloží dieťaťu potrebné veci
 • odovzdá dieťa triednej učiteľke
 • v priestoroch MŠ sa rodič nezdržuje, iba nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa

 

Nezabudnite si úsmev a dobrú náladu.

Tešíme sa na Vás!

 

Aktualizované:  2.september 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Barónka

budúce elokované pracovisko (EP) v Rínok Rača

→ŽIADOSŤ:

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) je možné stiahnuť tu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2022

 

→TERMÍN VYDANIA ROZHODNUTIA:

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 31.augusta 2022.

 

→PRIEBEH ZÁPISU:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť PODPÍSANÚ OBOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. (Ak rodič odovzdal zdravotné potvrdenie už v mesiaci máj 2022, nie je potrebné dokladovať nové. V tomto prípade zákonný zástupca doručí iba vyplnenú prednú stranu prihlášky).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

→DORUČENIE ŽIADOSTI:

Žiadosť je potrebné doručiť na adresu materskej školy: Materská škola, Barónka 17, 831 06 Bratislava vhodením do poštovej schránky priamo v MŠ, alebo prostredníctvom pošty, príp. sken emailom na msbaronka@gmail.com.

 

TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI:

Termín na odovzdanie Žiadostí je do 10.augusta 2022 vrátane.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: §59 šk. zákona

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a dovŕšili päť rokov do 31.8.
 2. deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania

 

Ostatné podmienky prijatia detí do materskej školy:

 1. dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy, zriaďovateľa školy a zdravotného strediska v Bratislava – Rača
 2. dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného ÚPSVaR
 3. deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
 4. deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
 5. dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ
 6. dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 

V prípade prijatia dieťaťa do MŠ Barónka (EP v Rínok Rača) berie zákonný zástupca na vedomie, že nástup bude v mesiaci október/november 2022. Rodičia, ktorých detí budú prijaté budú následne informované o stave kolaudácie a termíne nástupu.

 

Aktualizované:  25.júl 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022

 

Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí.

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v sume 70 eur mesačne ), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne ).  Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (pre deti z Ukrajiny je toto tlačivo k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku). V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, teda dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

 

Aktualizované:  08.júl 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA

 

MŠ v prevádzke v obmedzenom režime: od 1.7.2022 do 22.7.2022

MŠ ZATVORENÁ: od 25.7.2022 do 02.09.2022

 

Náhradná MŠ Novohorská ul.: od 25.7.2022 do 29.7.2022

Náhradná MŠ Plickova ul.: od 1.8.2022 do 23.8.2022

 

Poplatok za školné počas letných mesiacov podľa VZN č.5/2021 je vo výške 57€/mesiac

 

Aktualizované:  29.apríl 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníka Rača oznam 2022 – tu otvoriť

Nezaradené – Základná škola, Ul.Ivana Bukovčana č.3, 841 08 Bratislava

 

Aktualizované:  15.apríl 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM o ZÁPISE DO MŠ – tu otvoriť

Stiahnuť TU: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2022
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: §59 šk. zákona

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a dovŕšili päť rokov do 31.8.                                                                                                                                                                        Spádová oblasť: Barónka, Jakubská, Knižkova dolina, Kadnárova nepárne čísla od 71 po 99 a párne čísla od 90 po 100, Mrázová, Ondrejská, Rumunská, Stratená, Žitná, Súpisné čísla bez ulíc: III.8066, III.9852, III.9919, III.9963, III.10083

2. deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania

 

Ostatné podmienky prijatia detí do materskej školy:

3.dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy, zriaďovateľa školy a zdravotného strediska v Bratislava – Rača

 1. dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši vek 3 roky
 2. dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného ÚPSVaR
 3. deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
 4. deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladšie
 5. dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ
 6. dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

Aktualizované:  7. marec 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktualizované:  07. január 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÉ POKYNY K PREVÁDZKE MŠ OD  7.02.2022

 • Prevádzka materskej školy je od 6:30 – 16:30 hod.
 • Deti prichádzajú v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod. v sprievode zákonného zástupcu.  Do priestorov mš vstupujú zákonní zástupcovia s použitím respirátora. Dieťa si treba v  MŠ vyzdvihnúť v čase od 14:30 hod., najneskôr 16:20 hod., aby sa o 16:30 hod. mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Prevádzka na triedach:

1. trieda 6:30 – 16:00 hod.

2. trieda 7:30 – 16:30 hod.

3. trieda 7:30 – 16:00 hod.

4. trieda 6:30 – 16:30 hod.

 • Po uzamknutí budovy – 8:00 hod. už nebude možné prevziať dieťa do MŠ. Neskorší príchod je možný dohodnúť telefonicky 02/44886224
 • Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a vykoná ranný filter.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  Písomné vyhlásene o bezpríznakovosti musí zákonný zástupca vypísať a odovzdať vždy po absencii troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast rodič dieťaťa, ktoré si plní povinné predškolské vzdelávanie – PREDŠKOLÁK
 • Zákonný zástupca dohliadne na prezlečenie a odprevadí ho do triedy učiteľke.
 • Deťom je zakázané nosiť do MŠ hračky a predmety.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umyvárňou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom. Používať sa budú detské uteráky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a tri rúška.
 • Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia používať respirátor alebo ochranný štít.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov, prípadne podľa platného COVID automatu a aktuálnych nariadení.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, si nasadí rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti. Personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa obratom vyzdvihnú.
 • V prípade, že u dieťaťa/rodiča je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, obratom o tejto situácii informuje lekára a riaditeľa školy. Vedenie školy zabezpečí informovanie ostatných, ktorí boli v úzkom kontakte. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy na obdobie karantény vylúčené.
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole a prostredníctvom webovej stránky msbaronka.sk a v uzavretej fb skupine.
 • Materská škola sa riadi platným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.

Aktualizované:  07. február 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme MČ Ba- Rača za poskytnutie financií prostredníctvom schválenej dotácie vo výške 600€

a rodičom za finančný doplatok vo výške 399€.

Ďakujeme❤️
🍀

 

Aktualizované:  9. september 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatky v MŠ

Deti absolvujúce  povinné predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšili vek 5 rokov – až 6 ročné):

1. ,,ŠKOLNÉ“sa neuhrádza!!!

2. STRAVNÉIBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci za každé dieťa. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku.

*Deti, ktoré dovŕšili k 31.8.2021 päť rokov do dosiahnutia šiesteho roku života majú automaticky nárok na dotáciu 20 stravovacích dní x 1,30= 26 € (38,80-26), t.z.,že zákonný zástupca dieťaťa uhrádza sumu 12,80 €.

*Zákonný zástupca šesťročného dieťaťa, ak požiadal svojho zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus, dieťa nemá nárok na dotáciu a zákonný zástupca musí uhrádzať stravu v plnej výške na mesiac t.j. 38,80 €.

Ak zákonný zástupca nepožiada o zvýšenie daňového bonusu, musí vypísať a odovzdať Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia, vtedy môže dieťa naďalej poberať dotáciu na stravovanie.

→Usmernenie dotácia na stravu

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 15 € / IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008

 

Deti, ktoré neabsolvujú ešte povinné predprimárne vzdelávanie (3 – 5 ročné)

1. ,,ŠKOLNÉ“ 38 € / IBAN: SK65 0200 0000 0016 3584 9651 mesačne do 10. dňa v mesiaci

2.   STRAVNÉ 38,80 € / IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053 mesačne do 10. dňa v mesiaci. Platba je zložená z 20. stravovacích dní (desiata, obed, olovrant) a z režijného poplatku.

→Poplatky v mš od 01.09.2021

3. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 12 € / IBAN: SK76 0900 0000 0001 7513 3008

 

Aktualizované:  31. august 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________