Rada školy na školský rok 2022/2023 ustanovená dňa 25.04.2022

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Štatút_Rady školy

Plán zasadnutia RŠ 2022_2023

Členovia Rady školy – školský rok 2022/2023

zástupca rodičov:……………………………..Mgr. Silvia Halinkovičová, predseda

zástupca rodičov:……………………………..Lukáš Hulanský

zástupca pedag. zamestnancov:…………Bc. Zuzana Slobodníková

zástupca nepedag. zamestnancov:……..Júlia Pašmová

zástupca poslancov MČ Ba Rača:……….Mgr. Monika Luknárová

zástupca poslancov MČ Ba Rača:……….Ing. Róbert Pajdlhauser

zástupca poslancov MČ Ba Rača:……….Ing. Miloslav Jošt