Stravné a réžia sa uhrádza:

  • Zálohovo vopred zahŕňajúc 20 pracovných dní v mesiaci,
  • zákonný zástupca uhrádza všetky poplatky prostredníctvom banky bezhotovostným prevodom /trvalým príkazom/ na účet Zariadenia školského stravovania. V prípade, že zákonný zástupca uhradí platbu v hotovosti na účet v banke, je povinný uhradiť poplatok banke za platbu v hotovosti
  • Potrebné uviesť tieto údaje:

VÚB banka IBAN: SK07 0200 0000 0041 3563 9053

doplňujúci údaj: bude meno dieťaťa /nie rodiča/,

  • Najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Riaditeľ materskej školy ,ktorej je výdajná školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

V prípade, že nebude platba uhradená v stanovenom termíne na účet ZŠS, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po ústnom upozornení nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému súdu návrh na platobný príkaz.

Preplatky dostanú zákonní zástupcovia na účet 1 krát ročne v mesiaci september, po ukončení školského roka, t.j. po 31.8.

Vedúca výdajnej školskej jedálne zodpovedá za správnosť a evidenciu poplatkov, za kvalitu a kvantitu stravy podávanej dieťaťu a dodržiavanie  všetkých predpisov a zásad HCCCP ( Plán správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení).

Stravovanie zabezpečuje:

Tomáš Meszároš – PINO s.r.o., farského 14, 851 01 Bratislava